Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes van en opdrachten aan The Mindful Lawyer. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken in een nadere overeenkomst tot afwijking van de algemene voorwaarden.

1.0

The Mindful Lawyer is het bedrijf van Jonna Vernes, coach en jurist, en Martin Brink, jurist, gevestigd op het adres Boterveen 10 in (7991 PV) Dwingeloo.

The Mindful Lawyer is een vennootschap onder firma, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 82255474.

The Mindful Lawyer verleent rechtsbijstand, adviseert, coacht en bemiddelt. Bij The Mindful Lawyer werken geen advocaten.

The Mindful Lawyer is opdrachtnemer.

Degene die The Mindful Lawyer opdracht heeft verstrekt op het gebied van coaching of rechtsbijstand is opdrachtgever.

2.0

Offertes van The Mindful Lawyer kunnen binnen dertig dagen geaccepteerd worden, tenzij in de offerte anders is aangegeven. The Mindful Lawyer kan de offerte herroepen zo lang de schriftelijke aanvaarding ervan The Mindful Lawyer niet heeft bereikt.

3.0

Opdrachtnemer voert de opdracht zelf uit.

4.0

Al hetgeen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt uitgewisseld is vertrouwelijk en zal alleen met derden gedeeld worden indien dat in het belang van een goede behandeling van de zaak is.

5.0

The Mindful Lawyer verleent rechtsbijstand en coacht op basis van een uurtarief. Alle in dat kader gewerkte uren worden volgens dat uurtarief in rekening gebracht. Voor het programma “Los je conflict op in 7 stappen” geldt een vast bedrag.

6.0

Honoraria van The Mindful Lawyer zijn exclusief BTW en declaraties van derden. Bijkomende kosten zoals deurwaarderskosten, griffierecht en kosten op grond van een proceskostenveroordeling moeten door de opdrachtgever worden betaald.

The Mindful Lawyer behoudt zich het recht voor het uurtarief jaarlijks op 1 januari opnieuw vast te stellen.

7.0

Aansprakelijkheid kan slechts ontstaan als gevolg van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer draagt zorg voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Schade die niet direct na het bekend worden daarvan bij opdrachtnemer wordt gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

8.0

Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden. Voor al verrichte werkzaamheden blijft dan een vergoeding verschuldigd.

9.0

Afspraken voor bijeenkomsten (gesprekken) kunnen worden afgezegd. Voor afspraken minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, blijft een vergoeding verschuldigd van twee keer het overeengekomen uurtarief.

Afmeldingen geschieden telefonisch – maar niet via voicemail – of per e-mail.

10.0

Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving daarvan aan opdrachtgever, waarmee ook wordt bedoeld een e-mail.

11.0

Eventuele klachten over de dienstverlening van opdrachtnemer dienen onverwijld schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Als we er in goed overleg echt niet uitkomen, dan is de rechter van het arrondissement waarbinnen The Mindful Lawyer is gevestigd bevoegd.